ครูประจำชั้นม.3

นายมิตรภาพ ไกรวัน
ครู คศ.3

นางสาวปัทมา อุยะวาปี
ครู คศ.3