ครูประจำชั้นม.2

นายอนันต์ พลยูง
ครู คศ.3

นางยุวลี งบกระโทก
ครู คศ.2