ครูประจำชั้นม.1

นางสิริพร ชำกรม
ครู คศ.3

นางสาวน้อยนุช แพงวงษ์
ครู คศ.3