ครูประจำชั้นป.4

นายสุนทร หาหอม
ครู คศ.3

นางสาวกฤตยา ผ่องพันธ์
ครูพี่เลี้ยงเด็กพเศษ