ครูประจำชั้นอนุบาล

นางจุฑารัตน์ หม่องเม็ง
ครู คศ.3