ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ทำเนียบผู้บริหาร
ข้อมูลครู/บุคลากร โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล
 
จำนวน ชาย 6   คน หญิง 14  คน รวมทั้งหมด 20  คน

 

นายสมบูรณ์ จบมะรุม
ผู้อำนวยการโรงเรียน ชำนาญการพิเศษ
 

 

นางเฉลิม อุทกัง
ครู ชำนาญการพิเศษ
 

 

นายธวัชชัย ทองชุม
ครูชำนาญการพิเศษ
 

นายมิตรภาพ ไกรวัน
ครูชำนาญการพิเศษ
 

 

นายอนันต์ พลยูง
ครู ชำนาญการพิเศษ
 

 

นางสมเด็จ ทองชุม
ครู ชำนาญการพิเศษ
 

นางสาวราตรี ศรีอุทธา
ครู ชำนาญการพิเศษ
 

 

นายสุนทร หาหอม
ครูชำนาญการพิเศษ
 

 

นางสิริพร ชำกรม
ครู ชำนาญการพิเศษ
 

นางสาวน้อยนุช แพงวงษ์
ครู ชำนาญการพิเศษ
 

 

นางกุหลาบ ชาดาเมฺ็ก
ครูชำนาญการ
 

 

นางสุทารัตน์ หม่องเม็ง
ครู ชำนาญการ
 

นางสุพินดา แพไธสง
ครู ชำนาญการ
 

 

นางสาวปัทมา อุยะวาปี
ครู ชำนาญการ
 

 

นางยุวลี งบกระโทก
ครู
 

นางสาวณัฐปภัสร์ แก้วน้อย
ครูผ้ช่วย
 

 

นายศุภชัย กลชัย
ช่างครุภัณฑ์ชั้น 3
 

 

นางสาวกฤตยา ผ่อนพันธุ์
ครูพี่เลี้ยง
 

นางสาวอำนวย พัฒน์มณี
ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน
 

 

นางสาวอรนุช พรศรี
ครูธุรการ