พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ / เป้าหมาย
พันธกิจ 
1. มุ่งพัฒนาคุณภาพของนักเรียนตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษา และสอดคล้องตามสภาพที่แท้จริง โดยจัดกิจกรรมดารเรียนการสอนให้หลากหลาย ตรงตามความต้องการของผู้เรียน เพื่อยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่เน้นการอ่านออกเขียนได้สู่การอ่านคล่องเขียนคล่อง ทักษะการคิดคำนวณ พัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษ มีคุณธรรม จริยธรรม มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ มีทักษะการปฏิบัติตนและการใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาตนเอง สังคมและดำรงชีวิตตามวิถีชีวิตประชาธิปไตย ไม่มีปัญหาสารเสพติดอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข
2. มุ่งพัฒนาบุคคลกร ให้มีความรู้ ความสามารถและทักษะมาตรฐานตามวิชาชีพครูพัฒนาสู่การเป็นครูมืออาชีพ สามารถใช้กระบวนการวิจัยพัฒนาผู้เรียนได้อย่างเป็นระบบและมีประสิทธิภาพ และมีการจัดจ้าง จัดหา แลกเปลี่ยนบุลากรให้ครบตามเกณฑ์ และตามกลุ่มสาระการเรียนรู้ด้วยความเหมาะสม
3. มุ่งปรับปรุงพัฒนาสภาพแวดล้อมให้สะอาดร่มรื่นสวยงามเอื้อต่อการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน ปรับปรุงห้องเรียนห้องปฏิบัติการศูนย์กีฬา และศูนย์ฝึกอาชีพ ให้ทันสมัย เหมาะสมเพียงพอ และพร้อมให้บริการแก่นักเรียน ชุมชน โรงเรียนเครือข่าย ตามความต้องการ จำเป็น
4. มุ่งปรับปรุงพัฒนาระบบบริหารจัดการอย่างมีคุณภาพ ชุมชนและบุคลากรทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษ


เป้าหมายโรงเรียน
1. นักเรียนในวัยที่ต้องเข้าเรียนในเขตบริการของโรงเรียน ต้องได้รับบริการทางการศึกษาทุกคนอย่างทั่วถึงและมีประสิทธิภาพ และได้รับการพัฒนาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานการศึกษาเป็นผู้มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐาน มีทักษะการคิดคำนวณ ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ มีนิสัยรักการอ่าน มีคุณธรรมจริยธรรม สุขภาพอนามัยสมบรูณ์ สามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ เพื่อพัฒนาตนเอง สังคมและดำรงชีวิตตามวิถีชีวิตประชาธิปไตยไม่มีปัญหาสารเสพติด อยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข และมีทักษะในวิชาชีพ