วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์ / ปรัชญา
วิสัยทัศน์
"นักเรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษา พัฒนาครูสู่มืออทาชีพ เป็นศูนย์บริการด้านอาชีพ กีฬาและวิชาการ บริหารแบบมีส่วนร่วม"


ปรัชญา
"เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคูณธรรม นำประชาธิปไตย ในรักงานประสานชุมชน"