สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
ตราสัญลักษณ์
โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล


 
อักษรย่อ . หมายถึง
              . หมายถึง
              อ. หมายถึง


สีประจำโรงเรียน ฟ้า หมายถึง ปลอดภัย บริสุทธิ์ สะอาด มีคุณธรรม 
                         ชมพู หมายถึง เข้มแข็ง สามัคคี


ปรัชญาโรงเรียน เรียนดี กีฬาเด่น เน้นคุณธรรม นำประชาธิปไตย ใจรักงาน ประสาน                             ชุมชน


เอกลักษณ์ "ยิ้ม ไหว้ ทักทาย"


ปณิธาน โรงเรียนน่าอยู่ ครูดี นักเรียนมีคุณธรรม ชุมชนร่วมใจ