ประวัติโรงเรียน
ประวัติโรงเรียน
 

ประวัติโรงเรียน 

               โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล ก่อตั้งเมื่อ 2460   โดยขุนนมัสการ นายอำเภอพล เป็นผู้ก่อตั้ง ใช้ศาลาวัดบูรณ์บ้านแวงน้อย เป็นที่เรียน ต่อมาเมื่อปี พ.. 2417  พระศรีพลรัตน์ นายอำเภอพลได้สั่งย้ายจากศาลาวัดบูรณ์ บ้านแวงน้อย มาที่วัดราษฎร์บำรุงบ้านหนองแขม

               ต่อมาในปี 2473 ได้มี คณะครู กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดทั้งชาวบ้าน ได้พร้อมใจกัน รื้อถอนศาลาที่พักริมทางบ้านหนองหญ้าปล้อง มาสร้างอาคารเรียนชั่วคราว ครั้น พ.. 2482 อาคารเรียนได้ชำรุดไม่สามารถซ่อมแซมได้ จึงได้กลับไปเรียนที่ศาลาวัดราษฏร์บำรุง บ้านหนองแขมอีโลอีกครั้งหนึ่ง

               ต่อมาเมื่อวันที่ 26  กันยายน พ.. 2484  ได้งบประมาณจากทางราชการ 1,200  บาท และชาวบ้านรวมกันบริจาคสมทบอีก  1,060  บาท มาปลูกสร้างอาคารเรียนชั่วคราวแบบ ป.1 ก ชื่อว่าโรงเรียนประชาบาลตำบลแวงน้อย (หนองแขมวิทยา) เปิดสอนตั้งแต่ชั้นประถมศึกษาปีที่  1-4  ต่อมาได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น  โรงเรียนบ้านหนองแขม

               ในปี  2513  ได้เปิดทำการสอนระดับประถมศึกษาตอนปลาย (.5,6,7  ภาคไม่บังคับต่อมาเมื่อวันที่  พฤษภาคม  พ..  2533  ได้เปลี่ยนชื่อเป็น โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล”  และในปี  2535  ทางราชการ ได้อนุมัติให้เปิดเรียนถึงระดับมัธยมศึกษาตอนต้น ตามโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา  จนถึงปัจจุบัน

               ในปี พ.ศ. 2553 โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล ได้เข้าโครงการโรงเรียนดีประจำตำบล ของกระทรวงศึกษาธิการ

                  ใน ปี พ.ศ. 2556  ทางโรงเรียนได้เข้าร่วมรับการประเมินโครงการโรงเรียนดีศรีตำบล เมื่อวันที่ 27  กุมภาพันธ์  พ.ศ. 2556   และได้รับผลการประเมินผ่านแบบไม่มีเงื่อนไขพร้อมด้วยโล่ประจำโรงเรียนดีศรีตำบล

        เขตบริการของโรงเรียน

          มีหมู่บ้านในเขตบริการของโรงเรียนประกอบด้วยเขตพื้นที่การปกครอง  2 ตำบล คือ ตำบลแวงน้อย มีจำนวน  3   หมู่บ้าน  ได้แก่ บ้านหนองแขม 1  หมู่ที่  3  บ้านหนองแขม 2 หมู่ที่  13    และบ้านอีโล  หมู่ที่ 5    และเขตพื้นที่การปกครองตำบลก้านเหลือง  ได้แก่ บ้านโสกน้ำขาว  บ้านโคกใหญ่  บ้านสองห้อง บ้านตลาด ซึ่งนักเรียนในเขตพื้นที่การปกครองตำบลก้านเหลืองจะเป็นนักเรียนในระดับมัธยมศึกษาตอนต้นเพื่อมาเรียนร่วม   

          ประชากร

          ประชากรส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม   ฐานะปานกลางไปจนถึงขั้นยากจน  การคมนาคมสะดวก   ระบบโครงสร้างพื้นฐานค่อนข้างดี   มีองค์การบริการส่วนตำบลแวงน้อยให้บริการด้านสาธารณูปโภค

ลักษณะภูมิประเทศ  

            ลักษณะภูมิประเทศที่ตั้งของโรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล. สามารถสรุปโดยสังเขป ได้ดังนี้ พื้นที่โดยรวมเป็นพื้นที่ราบ โล่งโปร่ง ตั้งอยู่ที่เขตพื้นที่การปกครองของตำบลแวงน้อย  บริเวณชุมชนในเขตบริการของทั้ง 3  หมู่บ้าน ได้แก่ บ้านหนองแขม 1  หมู่ที่  3  บ้านหนองแขม 2 หมู่ที่  13    และบ้านอีโล  หมู่ที่ 5    สภาพโดยรวมหมู่บ้านดังกล่าวรวมทั้งโรงเรียนได้ตั้งที่บริเวณพื้นที่ราบและแนวเนินเล็กน้อย สภาพภูมิประเทศค่อนข้างแห้งแล้ง

การคมนาคมขนส่ง  

ในเขตบริการของโรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล  มีเส้นทางคมนาคมทางรถยนต์ระหว่างหมู่บ้าน   ตัดผ่านโรงเรียน  ปัจจุบันนับว่า สะดวกและรวดเร็วเนื่องจากมีโครงข่ายการคมนาคมสะดวกและรวดเร็ว โดยมีเส้นทางการคมนาคม คือถนนสายชัยภูมิ -เมืองพล

           การเศรษฐกิจ

          สภาพเศรษฐกิจโดยรวมของพื้นที่ภายในเขตบริการของโรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล ส่วนใหญ่จะขึ้นอยู่กับภาคเกษตรกรรมเป็นหลักประกอบด้วย  การทำนาข้าว   การทำไร่   ทำสวนและการทำไร่นาสวนผสม    พืชเศรษฐกิจ ที่ทำรายได้เข้าหมู่บ้าน ได้แก่ ข้าวนาปี    มันสำปะหลัง    อ้อย   เป็นต้น สาขาอันดับรองจากภาคเกษตรกรรม คือ ภาคอุตสาหกรรมในครัวเรือน   ซึ่งได้แก่ การทอเสื่อกก  การทำไม้กวาดดอกหญ้า   การแปรรูปอาหาร เป็นต้น